Dokumenti

 

 Izglītības pārvaldes

 

Kases darba laiks

Pirmdiena            13.00-17.00

Otrdiena              8.00 -12.00

Trešdiena            13.00-17.00

Ceturtdiena          8.00-12.00

Piektdiena           13.00-15.30

Sestdiena             Brīvdiena

Svētdiena            Brīvdiena

 

 

Grāmatveža, kas nodrošina vecāku maksas uzskaiti pirmsskolas izglītības iestādēs darba laiks (1stāvs 4.kab.)

 

Pirmdiena            16.00-18.00

Otrdiena              8.00 -10.00

Trešdiena            13.00-15.00

Ceturtdiena          8.00-10.00

Piektdiena           14.00-16.00

Sestdiena             Brīvdiena

Svētdiena            Brīvdiena

 

No 17. līdz 25.datumam apmeklētāju pieņemšana notiek visas darba dienas garumā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.   Instrukcija par bērnu personas datu aizsardzību /upload/docs/Izglitojamo_datu_apstrades_kartiba%2012_PII-converted.pdf

2.  Ieteicamā materiālā bāze pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai

3 Pirmsskolas programma.doc

       4.   Ēdināšana   /upload/docs/%C4%92din%C4%81%C5%A1ana.docx

       5.   Iekšējās kārtības noteikumi /upload/docs/noteikumi%20ar%20groz%C4%ABjumiem%20PDF.pdf

      6.    Instrukcija  par drošības noteikumiem bērniem /upload/docs/7_Drosibas%20noteikumi%20b%C4%93rniem.doc

       7.   Instrukcija par bērnu drošību ekskursijās, pasākumos un pārgājienos ārpus iestādes teritorijas /upload/docs/2%20instr%20par%20dro%C5%A1ibu%20past_%20eksk_2013.doc

      8.   Instrukcija par bērnu drošību sporta nodarbībās un sporta izpriecās /upload/docs/6instr_par%20dro%C5%A1%20sporta%20nod_2013.doc

       9.   Instrukcija par ceļu satiksmes noteikumiem /upload/docs/3%20celu%20satiksmes.doc

       10.   Kārtība par vadītāja un pedagogu rīcību,ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo

 /upload/docs/K%C4%81rt%C4%ABba%20par%20vad%C4%ABt%C4%81ja%20un%20pedagogu%20r%C4%ABc%C4%ABbu%2C%20ja%20tiek%20konstat%C4%93ta%20fiziska%20vai%20%20emocion%C4%81la%20vardarb%C4%ABba%20pret%20izgl%C4%ABtojamo.pdf

11. Bērnu sūdzību iesniegšana un izskatīšanas kārtība

/upload/docs/SUdz%C4%ABbu%20iesnieg%C5%A1ana%20un%20izskat%C4%AB%C5%A1anas%20k%C4%81rt%C4%ABba.pdf

12. MK 01.02.2011. noteikumi Nr.89 „Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi”

/upload/docs/likumi_lv_225270_09_09_2016_.pdf

13. Daugavpils pilsētas 12.pirmsskolas izglītības iestādes Pašnovērtējuma ziņojums

/upload/docs/2017_-2018_pa%C5%A1nov%C4%93rt%C4%93juma%20zi%C5%86ojums-converted.pdf

14. Daugavpils 12. pirmsskolas izglītības iestādes privātuma politika /upload/docs/Privatuma%20politika%2012_PII-converted.pdf

15. Par izglītojamo ēdināšanas maksas apmēra noteikšanu Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs /upload/docs/Domes%20l%C4%93mums%20Nr_659.pdf

16. Noteikumi par izglītojamo ēdināšanas izdevumu apmaksas kārtību pirmsskolas izglītības iestādēs /upload/docs/Noteikumi%20par%20izgl%C4%ABtojamo%20%C4%93din%C4%81%C5%A1anas%20izdevumu%20apmaksas%20k%C4%81rt%C4%ABbu%20pirmsskolas%20izgl%C4%ABt%C4%ABbas%20iest%C4%81d%C4%93s.pdf